Regulamin konkursu

„FotoKonkurs”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „FotoKonkurs” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Kolekcje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000459958, NIP 7010378011, (dalej zwana „Organizatorem”)

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej http://www.regulaminy.edipresse.pl i stronie internetowej Konkursu http://www.natgeokids/fotokonkurs.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące przedstawicielami ustawowymi albo opiekunami prawnymi małoletnich w wieku wskazanym w pkt 2.2 poniżej, którzy będą autorami zdjęć (zwanych dalej „Małoletnimi”), zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
2.2. Małoletni, których filmy zostały zgłoszone przez Uczestników do Konkursu muszą mieć od 7 do 14 lat.
2.3. Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób bądź laureaci poprzedni edycji wyżej wymienionego konkursu .
2.4. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w ust. 2.3 powyżej.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1 Konkurs trwa w okresie od 12.08. 2019 roku do 22.10 2019 roku.
3.2 Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego natgeokids.pl/fotokonkurs Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 12.08.2019. na stronie internetowej www.natgeokids.pl/fotokonkurskonkurs oraz 23.08.2019 r. w magazynie National Geographic Kids nr 6/2019.
3.4 Zgłoszeń do Konkursu, można dokonywać w okresie od 12.08.2019 r. do 22.10.2019 r.
3.5 W kolejnym wydaniu czasopisma „National Geographic Kids” ukazującym się po terminie, w którym ogłoszono Konkurs, oraz w innych wydawnictwach Organizatora, a ostatecznym termin nadsyłania zdjęć wraz ze zgłoszeniem konkursowym – formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt 3.2., jest dzień 22.10 2019 r.
3.6 Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie, tj. zdjęć wraz z formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt. 3.2 poniżej, mija w dniu 22.10.2019 r.
3.7 Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, nastąpi na łamach czasopisma „National Geographic Kids” w numerze, który ukaże się na rynku w grudniu 2019 r., z takim zastrzeżeniem, że Organizator może postanowić o innym terminie publikacji rozwiązania Konkursu, jednak nie późnej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
3.8 W miesiącach listopad 2019 – luty 2020 r. według wyboru Organizatora, w miejscu wybranym przez Organizatora, odbędzie się publiczna wystawa zdjęć, które były zgłoszone w Konkursie przez zwycięzców Konkursu i wyróżnionych uczestników Konkursu. Organizator może również opublikować zdjęcia zgłoszone do Konkursu na łamach czasopisma „National Geographic Kids” i innych czasopismach oraz stronach online i social media wybranych przez Organizatora.

4. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

4.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez uczestnika – autora zdjęć w okresie od dnia 12.08.2019 r. do dnia 22.10.2019 r., które nie były wcześniej publikowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach) w ramach innych konkursów czy w celach reklamowych.
4.2. Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik – autor zdjęcia powinien poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Konkursowej, zaakceptować Regulamin i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcją znajdującą się na Stronie Konkursowej.
4.3. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi:
a. format: jpeg be kompresji, TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością;
b. rozmiar pliku: nie przekraczający 2 Mb,
c. długość dłuższego boku: bok min. 4000 pikseli, maks. 6000 pikseli
d. rozdzielczość: 300 dpi
e. bez ramek, podpisów i znaków wodnych
f. jeżeli fotografia była wykonana urządzeniem bez wymiennej optyki matryca aparatu (smartfona) powinna posiadać co najmniej 8 mln pikseli.
g. RGB lub grayscale; sztuczne powiększanie plików jest niedozwolone
h. jakość: do druku; z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie zrobione telefonem lub smartfonem powinno być przesłane w możliwie jak największym formacie, w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego aparatu komórkowego.
4.4. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić następujące ilości zdjęć w następujących kategoriach:
4.4.1. PORTRET – pojedyncze zdjęcie. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
4.4.2. CO W TRAWIE PISZCZY – PRZYRODA – pojedyncze zdjęcia Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
4.4.3. PAMIĄTKA Z WAKACJI – pojedyncze zdjęcia Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
4.4.4. ZWIERZĘ, KTÓRE SZCZEGÓLNIE PODZIWIASZ – pojedyncze zdjęcie Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
Do wykonania zdjęć zezwala się na wykorzystanie aplikacji graficznych dostępnych na smartfony, zezwala się na modyfikację zdjęć z wykorzystaniem aplikacji dostępnych na smartfony.
4.5. Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach. Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.
4.6. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 4.4 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że, po konsultacji z uczestnikiem – autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 4.4 Regulaminu, które wezmą udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji z uczestnikiem – autorem zdjęć.
4.7. Uczestnik może zgłosić zdjęcia we wszystkich wskazanych w pkt. 4.4 Regulaminu kategoriach, w niektórych z nich albo wyłącznie w jednej z tych kategorii, według własnego wyboru.

5. ZASADY KONKURSU:

5.1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie:

Magdalena Chomicka

Magdalena Cylejewska

Ewa Szczególska


(zwane dalej „Jury”).
5.2. Jury będzie obradować w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości uczestników – autorów zgłoszonych zdjęć. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych zdjęć, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, Jury będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne zdjęcia, oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora zdjęcia. Decyzje Jury są ostateczne.
5.3. W pierwszym etapie Jury, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych w danej kategorii konkursowej, o których mowa w pkt. 4.4 powyżej, wybierze najlepsze zdjęcia, które wezmą udział w finale Konkursu, w następujących ilościach:
5.3.1. maksymalnie 15 zdjęć – w każdej z następujących kategorii: Portret – pojedyncze zdjęcia; Zwierze, które szczególnie podziwiasz – pojedyncze zdjęcie , Co w trawie piszczy, pojedyncze zdjęcie W uzasadnionych przypadkach Jury może zakwalifikować do finału w określonej kategorii więcej niż 15 zdjęć. W uzasadnionych przypadkach Jury może przenieść zdjęcie z kategorii, w ramach której je zgłoszono, do innej kategorii, bardziej odpowiedniej według Jury. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnego zdjęcia;
5.3.2. maksymalnie 10 serii zdjęć – łącznie w kategorii: Pamiątka z wakacji – seria zdjęć; W uzasadnionych przypadkach Jury może ingerować w liczbę zdjęć zgłoszonych w ramach serii zdjęć, w szczególności zakwalifikować do finału serię zdjęć o mniejszej liczbie zdjęć niż oznaczona w pkt. 4.4 powyżej. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnej serii zdjęć..
5.4. W pierwszym etapie Jury obraduje bez Przewodniczącego. Zasady głosowania nad zdjęciami Jury ustala we własnym gronie. Pierwszym etapem obrad Jury kieruje członek Jury wskazany przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.
5.5. W drugim etapie Jury obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Jury. Z zastrzeżeniem pkt. 5.6 poniżej, w drugim etapie Przewodniczący Jury wybierze, spośród zdjęć zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu, zgodnie z pkt. 5.3 powyżej:
5.5.1. jedno zdjęcie, które zajmie pierwsze miejsce, jedno zdjęcie, które zajmie drugie miejsce oraz jedno zdjęcie, które zajmie trzecie miejsce, które zostaną uznane za najlepsze, w każdej z następujących kategorii: portret – pojedyncze zdjęcia; Zwierze, które szczególnie podziwiasz – pojedyncze zdjęcie, Co w trawie piszczy – pojedyncze zdjęcie Pamiątka z wakacji – pojedyncze zdjęcie;
5.5.2. jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych do Konkursu, któremu przyzna Nagrodę specjalną. Nagroda specjalna przyznana będzie zdjęciu o najwyższej wartości artystycznej, niepozbawionemu oryginalnej wizji autora, wykonanemu jednocześnie przy zachowaniu etycznych kanonów.
5.6. Przewodniczący Jury wybierze najlepsze zdjęcia i serie zdjęć, o których mowa w pkt. 5.5 powyżej, po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków Jury i przeprowadzeniu dyskusji na forum Jury. Ponadto Przewodniczący Jury ma wgląd we wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia oraz może wskazać dodatkowe zdjęcia, które zakwalifikuje do finału. Przewodniczący może zdecydować, że w danej kategorii nie uznaje żadnego zdjęcia lub żadnej serii zdjęć za najlepsze, jak również może nie przyznać Nagrody Specjalnej– tym samym w Konkursie może nie być zwycięzcy w danej kategorii, o których mowa w pkt. 4.4 powyżej, jak również może nie być zwycięzcy Nagrody Specjalnej.
5.7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do Konkursu.
5.8. Uczestnik niniejszym oświadcza, że Małoletni: (i) jest jedynym autorem zdjęcia lub serii zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcia i serie zdjęć nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do zdjęć lub serii zdjęć; (iv) zdjęcia i serie zdjęć nie stanową opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.9. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonych w Konkursie zdjęć lub serii zdjęć, wraz z prawem udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na okres 5 lat bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) zamieszczanie na wybranych stronach internetowych Organizatora, w szczególności [konkursnatgeokids.pl, natgeokids.pl, natgeokids/facebook];
2) zwielokrotnianie dowolną techniką zdjęć oraz serii zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zdjęć lub serii zdjęć;
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie jak również publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
5) wykorzystanie zdjęć oraz serii zdjęć w celach, marketingowych, promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i marketingowych i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
5.10. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
5.10.1. rozpowszechniania wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
5.10.2. rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursowej;
5.10.3. rozpowszechniania wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
5.10.4. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych; rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.
5.11.Administratorem danych osobowych jest Organizator – Edipresse Kolekcje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu lub w celach marketingowych zgodnie z zakresem zgód udzielonych w formularzu rejestracyjnym. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Wrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach szerszych niż organizacja konkursu jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Edipresse Polska SA.
5.12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 5.3 powyżej, spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.
5.13. Laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.5 powyżej, mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich zdjęcia w pełnej rozdzielczości. W takim przypadku laureaci powinni niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) dostarczyć Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.

6. NAGRODY:

6.1. Nagrodami w Konkursie są:  

6.1.1 4 gokarty firmy Turnado o wartości 1800 zł każdy (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych);.

6.1.2. 4 zestawy klocków LEGO® Friends firmy LEGO® Polska o wartości 120 zł każdy (słownie: sto dwadzieścia złotych

6.1.3. 4 kaski marki Bobike firmy PHU Angre o wartości 90 zł każdy (słownie: dziewięćdziesiąt złotych);

6.1.4. 4 gry MONOPOLY Tatry i Zakopane o wartości 120 zł każda (słownie: sto dwadzieścia złotych);

6.1.5. 4 gry Top Trumps Kraków, 4 gry Top Trumps Poznań, 4 gry Top Trumps Toruń o wartości 16 zł każda (słownie: szesnaście złotych) firmy Winning Moves

6.1.6. płyt DVD Dumbo firmy Galapagos o wartości 38 zł każda (słownie: trzydzieści osiem złotych)

6.1.7 2 fotele Diablo Chairs firmy Domator 24.com o wartości 700 zł każdy (słownie: siedemset złotych);.

6.1.8 4 lupy National Geographic o wartości 40 zł każda (słownie: czterdzieści złotych);

6.1.9. 4 lornetki National Geographic o wartości 99zł każda ( dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) firmy Astrozakupy.pl;.

6.1.10. 2 deskorolki o wartości 300 zł każda (słownie: trzysta złotych) i 2 kaski Razor o wartości 120 zł każdy (słownie: sto dwadzieścia złotych) firmy Scood Sp. z o.o.

6.1.11. 6 maskotek firmy Bakoma o wartości 20 zł każda (słownie: dwadzieścia złotych);.

6.1.12. 4 zestawy szkolne (plecak+ piórnik+ worek lub placak + 2 piórniki) firmy Coolpack o wartości 150 zł każdy (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);

6.2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej emailem, SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa Organizator. Publiczna wystawa zdjęć i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 r. w Warszawie. Koszt przyjazdu na wernisaż po stronie Laureata.

6.3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł (dwa tysiące złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

6.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną (jeśli ma zastosowanie).

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora: Edipresse Kolekcje Sp. z o.o., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Foto Konkurs National Geographic Kids” I edycja.
7.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
7.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
7.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

Pełna treść regulaminu dostępna
do pobrania w formie pliku PDF

COFNIJ